Integratie met andere thema’s

De warmtetransitie is natuurlijk niet het enige thema waar de gemeente mee bezig is. Ook op het gebied van klimaatadaptatie, wijkvernieuwing en regulier onderhoud worden stappen genomen. Om dubbel werk te voorkomen willen we deze thema’s zo veel mogelijk aan elkaar koppelen. De gemeente werkt daarom ook aan een communicatieplan voor duurzaamheid waarin deze thema’s ook in de communicatie naar de inwoners gekoppeld worden.


De groei van elektrisch vervoer en zonnepanelen (op daken) zijn thema’s die de warmtetransitie raken. Allen zorgen ze voor een intesiever gebruik van het elektriciteitsnet in de buurten waar wij wonen. Het huidige elektriciteitsnet is daar niet voor ontworpen waardoor verzwaring of uitbreiding noodzakelijk is op een bepaald moment. Het aanpassen van het elektriciteitsnet kost veel tijd en geld. Daarom is het belangrijk om ook naar andere oplossingen te kijken zoals het beter afstemmen van vraag en aanbod. Denk daarbij aan het lokaal opwekken en direct gebruiken van elektriciteit of opslag.