Totstandkoming en proces

Voor het opstellen van onze Transitievisie Warmte hebben we adviesbureau Royal HaskoningDHV gevraagd om ons te ondersteunen. Daarnaast hebben we samengewerkt en informatie opgehaald bij verschillende belanghebbenden.

De Transitievisie Warmte is op de volgende manier tot stand gekomen:

  1. Voor iedere gemeente heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een ‘startanalyse’ gemaakt. In de startanalyse zijn alle technische en economische lokale gegevens te vinden die relevant zijn voor de warmtetransitie. Dit is het startpunt van onze eigen analyse, samen met andere informatiebronnen over buurtkenmerken, warmtebehoefte en schillabels.

  2. Daarna is bij verschillende gemeentelijke afdelingen, de woningcorporatie Vechthorst, , Het waterschap Drents Overijsselse Delta, de netbeheerders Enexis en Rendo  lokale informatie opgevraagd. Zo ontstond een beter beeld van de lokale situatie. Ook vonden er gesprekken plaats met belangrijke stakeholders (netbeheerderwoningcorporatie, het waterschap) om informatie uit te wisselen en gezamenlijk na te denken over de te nemen stappen.

  3. Met vertegenwoordigers van wijken of kernen, huurders, professionals en bestaande lokale energie-initiatieven is een brainstorm georganiseerd over de communicatie en participatie bij de warmtetransitie. Dit heeft geleid tot een communicatie en participatieplan.

  4. Alle mogelijke warmtebronnen voor de gemeente zijn in kaart gebracht. Denk daarbij aan restwarmte, bodemwarmte (bijvoorbeeld WKO of aardwarmte), elektrische warmteoplossingen (warmtepompen) en op de lange termijn ook hernieuwbare gassen (bijvoorbeeld groen gas of waterstof).

  5. Uit de analyse van alle informatie is een WAT-kaart opgesteld: welke oplossingen zijn er waar mogelijk en welke duurzame warmtebronnen zijn beschikbaar of kunnen nader onderzocht worden die passen bij een wijk?

  6. De resultaten van de analyse en de concept WAT-kaart zijn besproken met de betrokken stakeholders en de gemeente. Hier is ook gekeken naar de kansrijke wijken om te starten.

  7. Vervolgens is een visie opgesteld. Die geeft inzicht hoe de gemeente de transitie wil vormgeven en wat de eerste stappen zijn.

  8. Alle informatie hebben we gebundeld in deze Transitievisie Warmte. Dit is de eerste versie en komt nog terinzagelegging.

In het onderstaande figuur is te zien welk proces we doorlopen hebben om tot deze eerste versie van de Transitievisie Warmte te komen.

We hebben besloten de Transitievisie Warmte ter inzage te leggen en vast te laten stellen door de gemeenteraad. Iedereen kan tijdens de terinzagelegging een zienswijze indienen. De Transitievisie Warmte is alleen bindend voor ons als gemeente; de vaststelling van de visie betekent dat we als gemeente onszelf ertoe verplichten om de visie verder uit te werken in uitvoeringsplannen per (CBS)-buurt, waarin er onderscheid gemaakt wordt tussen de vervolgstappen voor 2030 en wat erna opgepakt gaat worden. De Transitievisie Warmte is dus geen ‘burgerbindend besluit’ want heeft het nog geen directe gevolgen voor burgers. Wel vinden we het belangrijk dat de keuzes die op hoofdlijnen in de Transitievisie zijn vastgelegd, door Staphorsters gedragen worden. Mede omdat die medebepalend kan zijn voor de uitwerking in uitvoeringsplannen.